“තාරණී” … කාගෙන්ද අහන්නෙ … ?

ඔබගේ පාසලේ / ආයතනයේ මෙම “තාරණී” ආකල්ප සංවර්ධන වැඩමුළුව පැවැත්වීමට අදහස් කරන්නේ නම් “තාරණී”  Blog එකට පැහැදිලි Comment එකක් එවීමෙන් හෝ පහත සඳහන් Email Address වලට  Email එකක් එවීමෙන් ඒ පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට පුළුවන.

tharaneeedu@gmail.com

palithabaddegama@gmail.com – Mobile –  071 4471412

thusithaltr@gmail.com  – Mobile – 071 4394215
https://www.facebook.com/groups/tharani/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s