2011 වැඩසටහන්

link එක මත click කිරීමෙන් ඡායාරූප (Album) නැරඹිය හැක.

2011 වසරේ වැඩසටහන්

10th June, 2011 PL/DI/Siripura MV – Teachers Program

11th June, 2011 PL/DI/Welikanda MV – Teachers Program

16th June, 2011 PL/HI/Kaudulla MV – Students Program

20th June, 2011 PL/HI/Kaudulla MV – Parents Program

24th June, 2011 PL/DI/Veheragala MV – Teachers Program

o2nd August, 2011 AP/Angamuwa Yaya 6  MV – Students Program

o2nd August, 2011 AP/Angamuwa Yaya 6  MV – Parents Program

o3rd August, 2011 AP/Angamuwa Yaya  6 MV – Teachers Program

21st October, 2011 PL/HI/Diyulankadawala MMV – Students Program

23rd October, 2011 PL/HI/Diyulankadawala MMV -Parents Program

25th October, 2011 PL/TH/Thambuthtegama MMV – Students Program

25th October, 2011 PL/TH/Thambuthtegama MMV – Parents Program

26th October, 2011 PL/TH/Thambuthtegama MMV – Teachers Program

18th November, 2011 Ruwanpura NCOE – Teachers Program

16th December, 2011 Ministry of Education – IT Staff

Advertisements