2012 වැඩසටහන්

link එක මත click කිරීමෙන් ඡායාරූප (Album) නැරඹිය හැක.

2012 වසරේ වැඩසටහන්

06th March, 2012 KU/GB/Parakumpura MMV – Students Program

06th March, 2012 KU/GB/Parakumpura MMV – Parents Program

07th March, 2012 KU/GB/Parakumpura MMV – Teachers Program

14th March, 2012 Dimbulagala Zone – Principal Program

08th May, 2012 BD/Mirahawaththa Devan: MMV – Students Program

08th May, 2012 BD/Mirahawaththa Devan: MMV -Parents Program

09th May, 2012 BD/Mirahawaththa Devan: MMV -Teachers Program

22nd May, 2012 PL/Medirigiriya MMV – Students Program

22nd May, 2012 PL/Medirigiriya MMV – Parents Program

30th May, 2012 PL/Ananda Balika NS – Students Program

30th May, 2012 PL/Ananda Balika NS – Parents Program

01st June, 2012 Hingurakgoda/Medirigiriya – Police Officers

08th June, 2012 RP/Ehaliyagoda MMV – Students Program

08th June, 2012 RP/Ehaliyagoda MMV – Parents Program

11th June, 2012 Medirigiriya Montessori – Teachers Program

16th June, 2012 Dimbulagala Zone – Teachers Program

02nd July, 2012 KU/Pothanagama MV – Students Program

02nd July, 2012 KU/Pothanagama MV – Parents Program

03rd July, 2012 KU/Pothanagama MV -Teachers Program

16th July, 2012 PL/HI/Kaudulla MV – Students Program

16th July, 2012 PL/HI/Kaudulla MV – Parents Program

31st July, 2012 GL/Mahinda MV – Students Program

31st July, 2012 GL/Mahinda MV – Parents Program

02nd August, 2012 PL/Royal College – Students Program

02nd August, 2012 PL/Royal College – Parents Program

03rd August,  2012   HO/Pitipana MR College  Students Program

10th August, 2012 – Hingurakgoda Zonal Office – New Graduate Teachers Program

29th August 2012 – NCoE Ruwanpura – IT Graduate 1st, 2nd Batch

03rd September 2012 – NCoE Ruwanpura – IT Graduate 3rd, 4th  Batch

26th September, 2012 PL/Royal College – Students Program

26th September, 2012 PL/Royal College – Parents Program

27th September, 2012 PL/Dim/Nuwaragala MV -Teachers Program

03rd October, 2012 K/Kadugannawa NS – Students Program

03rd October, 2012 K/Kadugannawa NS – Parents Program

04th October, 2012 K/Kadugannawa NS – Teachers Program

09th October, 2012 PL/Dim/ Sewanapitiya Isuru Pasala – Teachers Program

11th October, 2012 MO/Buththala Hingurukaduwa MV – Students Program

11th October, 2012 MO/Buththala Hingurukaduwa MV – Parents Program

12th October, 2012 MO/Buththala Hingurukaduwa MV – Teachers Program

21st October, 2012 PL/Welikanda MV –  5 Schools Students Program

02nd November, 2012 R/Kalawana/Pebotuwa MV – Students Program

02nd November, 2012 R/Kalawana/Pebotuwa MV -Parents Program

03rd November, 2012 R/Kalawana/Pebotuwa MV -Teachers Program

27th November , 2012 CIC Farm Hingurakgoda – Yoghurt Factory

8th December , 2012 BOC Pensioners – Moratuwa

24th December, 2012 NCoE Ruwanpura – IT Graduate 5th Batch

26th December, 2012 Madduma Chemicals – Golden Flower Hotel

Advertisements