2013 වැඩසටහන්

link එක මත click කිරීමෙන් ඡායාරූප (Album) නැරඹිය හැක.

2013 වසරේ වැඩසටහන්

15th February, 2013 Govijana Sewa Medirigiriya – “Subharathi Hall” –  Diulankadawala

05th March, 2013 PL/Irahanda Ketu Wewa – Students Program

8th March, 2013 PL/Dim/Veheragala Maha Vidyalaya – Students Program

8th March, 2013 PL/Dim/Veheragala Maha Vidyalaya – Parents Program

22nd  March, 2013 PL/Dim/Sevanapitiya  Maha Vidyalaya – Students Program

22nd  March, 2013 PL/Dim/Sevanapitiya Maha Vidyalaya – Parents Program

26th April, 2013 Walapane Zonal Education  Office – Officers’ Program

12th Nay 2013, Polonnaruwa Hospital ” International  Nurses Day”

17th  May 2013, President House, ” International  Nurses Day”

28th  May, 2013 PL/Ananda Balika National School – New A/L Students Program & Parents Program

31st  May 2013, Provincial Education Office – Central Province – Officers Program

6th June 2013, Kandana Nurses Training Collage – Nurses Program

13th  June, 2013 B/Dharmashoka Madya  Maha Vidyalaya – Students Program

13th  June, 2013 B/Dharmashoka Madya  Maha Vidyalaya – Parents Program

14th  June, 2013 B/Bogahakumbura Maha Vidyalaya – Students Program

14th  June, 2013 B/Bogahakumbura Maha Vidyalaya – Parents Program

17th  June, 2013 PL/Sewamuktha Kandaura Vidyalaya – Students Program

17th  June, 2013 PL/Sewamuktha Kandaura Vidyalaya – Parents Program

01st July, 2013  Primary Teacher Program –   Ududumbara Zone Kandy

03rd July, 2013  IT Teacher Program Kothmale Zonal Office

05th July, 2013  PL/Bisobandara Maha Vidyalaya – Teachers Program

09th July, 2013 V/Madukanda Maha Vidyalaya – Students Program

10th July, 2013 V/Parakum Maha Vidyalaya Irattaperiyakulam -Students Program

10th July, 2013 V/Parakum Maha Vidyalaya Irattaperiyakulam -Parents Program

01st August, 2013 PL/Aththanakadawala MV – Students Program (4 Schools)

6th August, 2013 PL/Ambagaswewa MV – Parents Program ( 4 Schools)

20th August, 2013 PL/Royal Collage – Students Program (Prefect Day)

20th August, 2013 PL/Royal Collage – Parents Program (Prefect Day)

24th August, 2013 Medirigiriya Paschimarama – Monks Program

27th September, 2013 Pradeshiya Saba Medirigiriya – Montessori Parents Program

10th October, 2013  PL/Ananda Balika NS – Teachers Program

11th October, 2013 King Christ Montessori, Hingurakgoda – Parents Program

13th October, 2013 Minneriya Gunners Club – Principal Program

23rd October, 2013 KO/Pundaluoya National School – Students Program

23rd October, 2013 KO/Pundaluoya National School – Parents Program

24th October, 2013 KO/Pundaluoya National School – Teachers Program

25th October, 2013 Wood side Hotel, Girithale -Primary Teachers Program

26th October, 2013 Abaya Ramaya , Narahenpita – Nurses Program

29th October, 2013 “Prathiba” Hall, Manampitiya – Mahaweli Program

01st November, 2013 PL/Divulankadawala MMV, A/L Students, Parents Program

02nd November, 2013 Minneriya Gunners Club – Principal Program

04th November, 2013 Sri Hotel, Palugasdamana -Primary Teachers Program

8th November, 2013 Divisional SO, Velikanda – “Lama Samaja” Student Program

11th November, 2013 BD/Walasbedda MV – Student Program

12th November, 2013 Ruwanpura NCOE – Teachers Program

25th December, 2013 People’s Bank, Town Branch, Polonnaruwa

30th December, 2013 Musaeus College Auditorium – Staff – Ministry of  Health

Advertisements