2017 වැඩසටහන්

link එක මත click කිරීමෙන් ඡායාරූප (Album) නැරඹිය හැක.

2017 වසරේ වැඩසටහන්

02nd  January ,2017 Hingurakgoda Zonal Education Office Staff Program – Farmer Resort Hotel, Hingurakgoda

11th  January ,2017 R/Seewalee NS, Rathnapura – Teachers’ Program

17th  January ,2017 Mathugama Ananda Sasthralaya CC – NIFATI Kalawewa – Teachers’ Program

24th  February ,2017 K/Bulathsinhala MMV – NIFATI Kalawewa – Teachers’ Program

2nd, 3rd , 4th and 5th March 2017, NIFATI  Kalawewa, New ICT Teachers’ Program

8th, 9th , 10th  March 2017, NIFATI  Kalawewa, Deputy Principals (1000 Schools – NCP) Program

9th April, 2017 Temple Tree Colombo – Nurses (New appointed) Program

14th May, 2017 PL/Kusumpoluna KV , “Kusumpokuna Samithiya” Program

16th May, 2017 A/Kebithigollawa CC , (Rooms to Read – NGO) Child Abuse Program

19th , 20th  May, 2017 NIFATI  Kalawewa, “Nanasa Teachers” (1000 Schools Nanasa Laboratory – NCP) Program

22nd, 23rd , 24th  May, 2017 NIFATI  Kalawewa, Divisional Directors (NCP) Program

29th, 30th May, 2017 Kekirawa Zonal Office, Non Academic Staff Program

1st , 2nd, 3rd  June, 2017 NIFATI  Kalawewa, “ICT Teachers” (1000 Schools ICT Laboratory – NCP) Program

12th June, 2017 R/Elapatha MV , Students Program

12th June, 2017 R/Elapatha MV , Parents Program

13th June, 2017 R/Elapatha MV , Teachers Program

15th June, 2017 NIFATI  Kalawewa, Technical Faculty Teachers’ (NCP) Program

16th June, 2017 PL/Rajarata MV , Methsiripaya – A/L New Science Students, Parents (Hingurakgoda Zone) Program

20th June, 2017 A/Elayapaththuwa MV – “Lama Surakshithe Bawa” – Student Program

27th June, 2017 PL/Diyasenpura MV – Parents Program

28th June, 2017 Dimbulagala Zonal office, Non Academic Staff Program

29th June, 2017 President House – Para Medicine (New)

4th July, 2017 KG/Heenuggala KV – Stuents, Parents and Teachers Program

07th June, 2017 A/Anuradhapura CC – A/L New Science Students, Parents (Anuradhapura Zone) Program

11th June, 2017 A/Thalawa CC – A/L New Students, Parents (Thambuththegama Zone) Program

 

 

Advertisements