“තාරණී” … කොහොමද කරන්නේ … ?

“තාරණී” …

 1. පාසලේදී …

 2. පෞද්ගලික සහ වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන වලදී …

 3. පොදු අවශ්‍යතා …

1

පාසලේදී …

තාරණී ශිෂ්‍ය වැඩමුළුව

 • 10, 11, 12 හා 13 යන ශ්‍රේණි වල සිසුන් පමණක් සම්බන්ධ කිරිම. (අත්‍යවශ්‍යම අවස්ථාවදී 9 ශ්‍රේණිය කම් නැත)
 • දරුවන්ට පොතක් හා පෑනක් රැගෙන ඒමට දැනුවත් කිරීම. (හැකිනම් ෆයිල් කවරයක් හා හාෆ්ෂීට් කොල කිහිපයක් ලබා දීම)
 • පෙ.ව. 8.15 වන විට දරුවන් අසුන් ගන්වා අවසන් කිරීම.
 • දැඩි තදබදයක් ඇති නොවන ලෙස දරුවන්ට ශාලාව තුළ අසුන් ගැනීමට සැළැස්වීම.
 • පෙ.ව. 8.30 ට වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම.
 • පෙ.ව. 10.30 ට දරුවන් සදහා උදෑසන තේ ලබා දීම (කෙටි ආහාරයකුත් සමඟ)
 • ප.ව. 1.30 ට වැඩසටහන නිමා කිරීම.

තාරණී දෙමාපියන් සඳහා වන වැඩමුළුව

 • උදෑසන වැඩසටහනට සහභාගිවන සෑම දරුවෙකුගේම මව හා පියා (හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම)  සවස වැඩසටහනට සම්බන්ධ කිරිම.
 • ප.ව. 1.45 වන විට සියලු දෙමාපියන් හට අසුන් ගැනීමට සැළැස්වීම.
 • ප.ව. 2.00 ට වන දෙමාපිය වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම.
 • ප.ව. 3.30 ට දෙමාපියන් සදහා සවස තේ ලබා දීම (කෙටි ආහාරයකුත් සමඟ)
 • ප.ව. 5.00 ට වැඩසටහන නිමා කිරීම.

තාරණී ගුරුභවතුන් සඳහා වන වැඩමුළුව

 • විද්‍යාලයේ සියළුම ගුරුභවතුන් සම්බන්ධ කිරිම.
 • සෑම ගුරුභවතෙකුටම ෆයිල් කවරයක් හා හාෆ්ෂීට් කොල කිහිපයක් ලබා දීම.
 • ගුරුභවතුන් 5 දෙනා බැගින් වන කණ්ඩායම් සෑදෙන ලෙස ආසන පිළියෙල කිරීම.(සාම්ප්‍රදායික පේළි ක්‍රමයෙන් බැහැරව)
 • පෙ.ව. 8.15 වන විට ගුරුභවතුන් අසුන් ගන්වා අවසන් කිරීම.
 • පෙ.ව. 8.30 ට වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම.
 • පෙ.ව. 10.30 ට ගුරුභවතුන් සදහා උදෑසන තේ ලබා දීම (කෙටි ආහාරයකුත් සමඟ)
 • ප.ව. 12.30 ට දිවා ආහාරය ලබා දීම.
 • ප.ව. 1.00 ට සවස වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම.
 • ප.ව. 3.15 සවස තේ ලබා දීම. (කෙටි ආහාරයකුත් සමඟ)
 • ප.ව. 4.30 වන විට සමාලෝචනය ආරම්භ කිරීම.
 • ප.ව. 5.00 ට වැඩසටහන නිමාව.

පිටුවේ ආරම්භයට

2

පෞද්ගලික සහ වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන වලදී …

තාරණී පෞද්ගලික සහ වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන නිළධාරීන් සඳහා වන වැඩමුළුව

 • ආයතනයේ සියළුම නිළධාරීන් සම්බන්ධ කිරිම.
 • සෑම නිළධාරීයෙකුටම ෆයිල් කවරයක් හා හාෆ්ෂීට් කොල කිහිපයක් ලබා දීම.
 • නිළධාරීන් 5 දෙනා බැගින් වන කණ්ඩායම් සෑදෙන ලෙස ආසන පිළියෙල කිරීම.(සාම්ප්‍රදායික පේළි ක්‍රමයෙන් බැහැරව)
 • පෙ.ව. 8.15 වන විට නිළධාරීන් අසුන් ගන්වා අවසන් කිරීම.
 • පෙ.ව. 8.30 ට වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම.
 • පෙ.ව. 10.30 ට නිළධාරීන් සදහා උදෑසන තේ ලබා දීම (කෙටි ආහාරයකුත් සමඟ)
 • ප.ව. 12.30 ට දිවා ආහාරය ලබා දීම.
 • ප.ව. 1.00 ට සවස වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම.
 • ප.ව. 3.15 සවස තේ ලබා දීම. (කෙටි ආහාරයකුත් සමඟ)
 • ප.ව. 4.30 වන විට සමාලෝචනය ආරම්භ කිරීම.
 • ප.ව. 5.00 ට වැඩසටහන නිමාව.

පිටුවේ ආරම්භයට

3

පොදු අවශ්‍යතා …

 • White Board එකක්, වර්ණ තුනකින් White Board Marker හා මකනයක්.
 • බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයක් (Multimedia Projector) හා එයට අදාළ තිරය හා ස්ථිර රදවනය.
 • Backup සහිත UPS එකක්.
 • විදුලිය විසන්ධී වීමකදී භාවිතය සදහා Generator යක්.
 • හොඳ මට්ටමේ ශබ්ද උපාංග කට්ටලයක්. (Sound System) – Amplifier & Columns

01. Amplifier යට/Mic Mixer යට Microphone 2 ක් සම්බන්ධ කිරීමේ පහසුකම (එක් Microphoneයක් රුහැන් රහිත (Wireless) විය යුතුය.

02. පරිගණකයේ සිට Sound Out කේබලයක් Amplifier යට/Mic Mixer යට සම්බන්ධ කළ හැකි විය යුතුය.

පිටුවේ ආරම්භයට

Advertisements

2 thoughts on ““තාරණී” … කොහොමද කරන්නේ … ?

 1. Sampath says:

  on 25th October 2012 Tharanee will be held at Pebotuwa M:V: at Rathnapura

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s