“තාරණී” … මතක සටහන් …

link එක මත click කිරීමෙන් ඡායාරූප (Album) නැරඹිය හැක.

2011 වසරේ වැඩසටහන්

10th June, 2011 PL/DI/Siripura MV – Teachers Program

11th June, 2011 PL/DI/Welikanda MV – Teachers Program

16th June, 2011 PL/HI/Kaudulla MV – Students Program

20th June, 2011 PL/HI/Kaudulla MV – Parents Program

24th June, 2011 PL/DI/Veheragala MV – Teachers Program

o2nd August, 2011 AP/Angamuwa Yaya 6  MV – Students Program

o2nd August, 2011 AP/Angamuwa Yaya 6  MV – Parents Program

o3rd August, 2011 AP/Angamuwa Yaya  6 MV – Teachers Program

21st October, 2011 PL/HI/Diyulankadawala MMV – Students Program

23rd October, 2011 PL/HI/Diyulankadawala MMV -Parents Program

25th October, 2011 PL/TH/Thambuthtegama MMV – Students Program

25th October, 2011 PL/TH/Thambuthtegama MMV – Parents Program

26th October, 2011 PL/TH/Thambuthtegama MMV – Teachers Program

18th November, 2011 Ruwanpura NCOE – Teachers Program

16th December, 2011 Ministry of Education – IT Staff


2012 වසරේ වැඩසටහන්

06th March, 2012 KU/GB/Parakumpura MMV – Students Program

06th March, 2012 KU/GB/Parakumpura MMV – Parents Program

07th March, 2012 KU/GB/Parakumpura MMV – Teachers Program

14th March, 2012 Dimbulagala Zone – Principal Program

08th May, 2012 BD/Mirahawaththa Devan: MMV – Students Program

08th May, 2012 BD/Mirahawaththa Devan: MMV -Parents Program

09th May, 2012 BD/Mirahawaththa Devan: MMV -Teachers Program

22nd May, 2012 PL/Medirigiriya MMV – Students Program

22nd May, 2012 PL/Medirigiriya MMV – Parents Program

30th May, 2012 PL/Ananda Balika NS – Students Program

30th May, 2012 PL/Ananda Balika NS – Parents Program

01st June, 2012 Hingurakgoda/Medirigiriya – Police Officers

08th June, 2012 RP/Ehaliyagoda MMV – Students Program

08th June, 2012 RP/Ehaliyagoda MMV – Parents Program

11th June, 2012 Medirigiriya Montessori – Teachers Program

16th June, 2012 Dimbulagala Zone – Teachers Program

02nd July, 2012 KU/Pothanagama MV – Students Program

02nd July, 2012 KU/Pothanagama MV – Parents Program

03rd July, 2012 KU/Pothanagama MV -Teachers Program

16th July, 2012 PL/HI/Kaudulla MV – Students Program

16th July, 2012 PL/HI/Kaudulla MV – Parents Program

31st July, 2012 GL/Mahinda MV – Students Program

31st July, 2012 GL/Mahinda MV – Parents Program

02nd August, 2012 PL/Royal College – Students Program

02nd August, 2012 PL/Royal College – Parents Program

03rd August,  2012   HO/Pitipana MR College  Students Program

10th August, 2012 – Hingurakgoda Zonal Office – New Graduate Teachers Program

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s