Teacher Management System

Teacher Management System (ගුරු තොරතුරු කළමනාකරණ මෘදුකාංගය)

TDB 1

 

TDB 2

TDB 3

TDB 4

විමසීම්

tharaneeedu@gmail.com

thusithaltr@gmail.com

Mobile – 071 4394215

Palithabaddegama@gmail.com

Mobile – 071 4471412

 

 

Advertisements